Digital Core Design

The Power of Intellectual Property

Badania i rozwój. Nieaktualne zapytania ofertoweNov 17th, 2015

Nieaktualne zapytania ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015), oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Firma Digital Core Design sp. z o.o. sp. k. składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie wskazanym w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wrocławska 94 
Bytom , 41-902
NIP: 626-29-75-131
Tel.: (+48) 32 282 82 66
Digital Core Design Sp. z o.o. Sp. k., w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako DCD.

II. TRYB ZAMÓWIENIA:

II.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
II.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.
II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
II.5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez umieszczenie  informacji na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.
II.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
II.7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie.
II.8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje DCD do zawarcia umowy warunkowej.
II.9. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych.
II.11. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień częściowych.

II.12. W sytuacji otrzymania dofinansowania, które będzie obejmowało przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu, zapytania ofertowe wraz z załącznikami zostaną zwizualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Realizacja planowanych do przeprowadzenia prac badawczo–rozwojowych dotyczy projektu pt., „CryptOne - Bezwzględnie bezpieczny kryptoprocesor”, na który Spółka DCD ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015).

W celu uzyskania szczegółowego zakresu prac badawczo-rozwojowych, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym a dostępnego w formie specyfikacji PDF, proszę skontaktować się z DCD telefonicznie pod numerem 32 282 82 66 wew. 24 lub poprzez wiadomość e-mail na adres poig@dcd.pl.

W ramach współpracy, niezbędnym będzie również opracowanie opisowych wyników przeprowadzonych badań wraz z ich interpretacją (w ujęciu miesięcznym) oraz przygotowanie finalnego sprawozdania z przeprowadzonych badań, zawierającego interpretację wyników tychże badań oraz wnioski/zalecenia dla wprowadzenia nowej technologii.
Rodzaj niezbędnych do przeprowadzenia prac obejmują: badania koncepcyjne, badania wtórne, badania warsztatowe, badania semiotyczne, badania projektowe. Materialnym efektem przeprowadzonych badań musi być ostateczny raport z wytycznymi.

Prace muszą rozpocząć się w lutym/marcu 2016r. Zakończenie prac planuje się na marzec 2018 r.

IV. KRYTERIA OCENY:

IV.1. Cena – waga: 50 pkt.
Doświadczenie i kompetencje – waga: 50 pkt.

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert, do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu, pomnożoną przez wagę danego kryterium.

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

V.1. Zapytanie ofertowe dotyczy oferentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
V.2. Ze względu na wymogi wytycznych programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.1.1 oferentem może być uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B.
V.3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.V.4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
V.5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
a. Nie spełniają warunków wskazanych w punktach V.2 oraz V.3 niniejszego zapytania ofertowego.
b. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez DCD lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe.
c. Są z DCD powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między DCD a Wykonawcą polegające na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 26 listopada 2015r.
VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
VI.3. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
VI.4. Oferty należy składać mailem (poig@dcd.pl) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście na adres Zamawiającego.
VI.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin i godzinę wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie VI adres mailowy.
VI.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników, nie będą podlegały ocenie.
VI.7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
VI.8. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do dnia 26 listopada 2015r.  Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Jacek Hanke
VI.9. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
VI.10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VI.11. Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
b.  Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonego w punkcie nr V niniejszego zamówienia - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. UWAGI:

Podpisana umowa będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania dofinansowania w ramach Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2015). Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

                                                                                                                     Z poważaniem,
                                                                                                                     Digital Core Design

ZAŁĄCZNIKI:
  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenia do zapytania ofertowego potwierdzające spełnienia warunków z punktu V.2 oraz V.3 zapytania.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

 Attached file

Download: zapytanie-z-zalacznikami-1447839843.pdf ( unknown )